Nyereményjáték szabályzat

Itt jársz: ReBella Webshop » Nyereményjáték szabályzat

1. A Nyereményjáték Szervezője

1.1. Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék szervezője a Trendpire Kft. (1034 Budapest, Kenyeres u. 44).

2. A Nyereményjáték résztvevői (játékosok)

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező, Magyarország területén élő, nagykorú természetes személy részt vehet.

2.2. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

2.3. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

3. A játék mechanizmusa

3.1. A Szervező a játékot a Játékos részére a ReBella Webshop Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ReBellaWebshop) keresztül hirdeti meg.

3.2. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a ReBella Webshop által megosztott Nyereményjáték felhíváshoz hozzászólnak.

3.3. A Nyereményjáték felhívás az alábbi linken érhető el: ReBella Nyereményjáték Felhívás

3.4. A játékidő előtt és után történő reagálások vagy kommentek nem érvényesek.

3.5. A sorsolás nyertesét a Szervező a ReBella Webshop Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt futárszolgálaton keresztül kapja meg.

4. A Játék időtartama

4.1. A Játék kezdőnapja: 2018.02.01., reggel 6 óra

4.2. A Játék zárónapja: 2018.03.02., este 9 óra

5. Sorsolás

5.1. A nyeremény sorsolásának időpontja: 2018.03.04., 15 óra

5.2. A Szervező fenntartja a jogot a sorsolások időpontjának megváltoztatására.

6. Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett sorsolás keretében a 3. pontjában meghatározottak szerint az alábbi nyereményt sorsolja ki: 1 darab Bee Venom szérum

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A Szervező a 3. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 3 főt.

6.4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a ReBella Webshop Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 5 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

7. Moderálás

7.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.

7.2. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.

7.3. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.

7.4. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból, vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

7.5. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

8. Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A Trendpire Kft. (1034 Budapest, Kenyeres u. 44, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön személyes adatait a játékban való részvétel céljából, és az Ön által önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

8.4. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

8.5. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.6. Az Adatkezelő kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során, önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat).

8.7. Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.8. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Trendpire Kft (cím: 1034 Budapest, Kenyeres u. 44) végzi.

8.9. Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig kezelni.

8.10. Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.11. Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az office@trendpire.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben: Trendpire Kft. 1034 Budapest, Kenyeres u. 44.

9. Jogorvoslat

9.1. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében Ön:

  • jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését,
  • jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

9.2. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Trendpire Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Trendpire Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

9.3. A Trendpire Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.

9.4. Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban NAIH-138358/2018

10. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

11. Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

11.2. A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésre, nem a Facebooknak.

11.3. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.